Gemeente Rijnwaarden

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor de volgende handelingen:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
 • het aanleggen van een weg
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
 • het plaatsen van een alarminstallatie op een bedrijfspand of huis
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
 • het kappen van een boom of weghalen van een houtopstand
 • gebruik van een gebouw of perceel, niet volgens het bestemmingsplan

Soms zijn er nog andere handelingen waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Deze vindt u in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Als u van plan bent een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit bouwen dan biedt de gemeente de mogelijkheid eerst een conceptaanvraag in te dienen. De gemeente toetst dan of het voorgenomen bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan. Als de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan dan gaat de gemeente tevens na of met vergunning van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. De volgende onderdelen worden tevens getoetst:

 • volledigheid aanvraag;
 • pré-advies welstandscommissie;
 • voor bedrijven of een milieuvergunning of - melding noodzakelijk is.

Door het indienen van de conceptaanvraag kunt u voorkomen dat u onnodige kosten maakt. Het is hiervoor namelijk niet noodzakelijk gedetailleerde constructieberekeningen, bestektekeneningen en/of bijvoorbeeld bodemonderzoek al uit te voeren. De conceptaanvraag wordt niet getoetst op de technische eisen (denk aan bouw- en brandveiligheidseisen) en geeft hierover daarom geen uitsluitsel.

Voor het beoordelen van de concept-aanvraag worden door de gemeente kosten in rekening gebracht. De legeskosten hiervoor bedragen € 100,- (tarief 2013). Deze kosten worden verrekend als u binnen 6 maanden na de reactie van de gemeente de definitieve aanvraag, waarop de conceptaanvraag betrekking heeft, indient.  Als de welstandscommissie een schriftelijk advies uitbrengt, berekenen zij een bedrag van € 100,- (tarief 2013) per advies. Dit bedrag wordt naast de gemeentelijke legeskosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden ook verrekend bij de definitieve aanvraag.

 

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ingewikkelde aanvraag

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen samengevoegd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw vergunningen in een keer aanvragen bij één loket.

Door de Wabo is de groep vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. Dit betekent dat u sommige verbouwingen in huis mag doen zonder vergunning. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke handelingen geen vergunning nodig is.

Soms hebt u voor uw handelingen een andere vergunning nodig. Zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.